Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností EPRIN spol. s r.o. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.
Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na internetových stranách www.eprin.cz
Jako podklad pro uplatnění záruky vystavuje společnost EPRIN spol. s r.o. ke každému zakoupenému zboží nebo službě daňový doklad.  Jako další doklady pro uplatnění záruky slouží kupní smlouva, smlouva o dílo, předávací protokol, dodací list, zakázkový list, vždy společně s daňovým dokladem.
 

2. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Její délka je stanovena na 12 měsíců od data dodání, pokud není stanoveno jinak, například formou poznámky ve faktuře nebo ustanovením smlouvě.
 

3. Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku dodaného zařízení po jeho dodání a je povinen všechny případné zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace může být zamítnuta.
 
Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.
 
Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u společnosti EPRIN spol.s r.o.
Místem pro uplatnění reklamace je sídlo společnosti EPRIN spol. s r.o.
 
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat:
 
a) reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství);
b) kopii daňového dokladu;
c) podrobný popis závady;
d) dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). 
 
Zpáteční cestu (po uznání oprávněné reklamace jako záruční) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady kupujícího zasláno zpět na jeho uvedenou adresu.
 
V případě prodeje zboží, které je prodáno jako již použité (vystavované kusy, předváděcí akce), neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.
 
Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly.
 
Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklá:
 
a) mechanickým poškozením nebo opotřebením zboží,
b) elektrickým přepětím,
c) používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, pro které je výrobek určen,
d) neodbornou instalací, použitím, zacházením, obsluhou, zanedbáním péče o zařízení, které jsou v rozporu s uživatelským návodem,
e) použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu,
f) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
g) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
h) pokud bylo zboží upravováno zákazníkem,
i) pokud bylo zboží poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.
V případě, že zbožím nebo službou je software, vztahuje se záruka na chyby a vady, které jsou v rozporu se specifikací funkčností produktu.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím. Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.
 
Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. TT tiskárna), ale nekorektní chování zařízení dodaných třetí stranou (např. PC, operační systém), bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.
 

4. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno v dohodnutém termínu. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení oprávněné reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.
 
Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, s maximální snahou vyjít zákazníkovi vstříc v čase i v pomoci při zajištění funkčnosti provozu, ve kterém byl výrobek nasazen.
 
Jedná-li se o záruční opravu, pak po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.
Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí, do dne vyřízení reklamace (oznámení zákazníkovi), nikoliv do vyzvednutí zboží zákazníkem!
O ukončení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího buď písemně, faxem, telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou a kupující neuvedl v přiloženém popisu závady požadovaný způsob převzetí, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího přepravní službou zvolenou prodávajícím.
 

5. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný od 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.
Výhody pro vás
Poradenství na míru
Rádi vám pomůžeme s výběrem produktů
25 let v oboru
Tradiční dodavatel od roku 1992
Produkty skladem
Většina produktů čeká na Vaši objednávku
Zelená linka
Volejte zdarma na 800 111 444